Bantuan Khidmat Guaman

Cara hidupkan syarikat di Malaysia

Bacaan 4 minit

Dalam konteks Malaysia, pengembalian semula syarikat (reinstating company) atau hidupkan syarikat merujuk kepada proses memulihkan status syarikat setelah ia telah dibatalkan atau dibubarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Apabila syarikat dibatalkan, bermakna ia tidak lagi diiktiraf sebagai entiti undang-undang dan berhenti wujud. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, terdapat kemungkinan untuk mengembalikan semula syarikat dan menghidupkan semula statusnya dengan proses undang-undang.

Proses pengembalian semula melibatkan pelbagai langkah dan keperluan, yang boleh berbeza bergantung kepada situasi tertentu dan sebab-sebab pemutusan syarikat. Biasanya, pengarah syarikat, pemegang saham, atau pihak-pihak yang berkaitan perlu mengemukakan permohonan kepada SSM untuk pengembalian semula.

Langkah-langkah yang biasanya terlibat dalam hidupkan semula syarikat

 1. Tentukan sebab pembubaran: Penting untuk mengenal pasti sebab mengapa syarikat telah dibubarkan, seperti kegagalan untuk mengemukakan laporan tahunan, ketidakpatuhan terhadap keperluan undang-undang, atau pembatalan sukarela.
 2. Perbaiki isu tertunggak: Selesaikan sebarang isu tertunggak yang menyebabkan pembubaran, seperti membayar cukai tertunggak, mengemukakan laporan tahunan yang lewat, atau menyelesaikan pertikaian undang-undang.
 3. Permohonan untuk pengembalian semula: Sediakan dan kemukakan permohonan untuk pengembalian semula kepada SSM. Biasanya, ini melibatkan penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti perlembagaan syarikat, penyata kewangan, dan borang-borang yang diperlukan.
 4. Pembayaran yuran: Bayar yuran yang ditetapkan untuk proses pengembalian semula. Yuran ini mungkin termasuk denda bagi pengemukaan lewat atau ketidakpatuhan.
 5. Kelulusan SSM: SSM akan menilai permohonan dan menentukan sama ada keperluan untuk pengembalian semula telah dipenuhi. Jika permohonan diluluskan, status syarikat akan dikembalikan semula.
 6. Mematuhi keperluan pasca-pengembalian semula: Selepas pengembalian semula, syarikat perlu memastikan pematuhan berterusan terhadap obligasi undang-undang, seperti mengemukakan laporan tahunan, menyimpan rekod perakaunan yang tepat, dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan.

Perlu diingat bahawa keperluan dan prosedur yang spesifik untuk mengembalikan semula syarikat di Malaysia mungkin berubah dan boleh berbeza bergantung kepada keadaan. Disyorkan untuk berunding dengan seorang profesional, seperti seorang setiausaha syarikat atau penasihat undang-undang.

Antara punca syarikat dibatalkan

Sebuah syarikat di Malaysia boleh dibatalkan atau dibubarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atas pelbagai sebab. Beberapa sebab umum bagi pembatalan syarikat termasuk:

 1. Ketidakpatuhan terhadap obligasi undang-undang: Jika syarikat gagal memenuhi kewajipan undang-undangnya, seperti mengemukakan laporan tahunan, mengemukakan penyata kewangan, atau menyimpan rekod perakaunan yang tepat, SSM boleh memulakan proses untuk membatalkan syarikat tersebut.
 2. Gagal memberi respons atau berkomunikasi: Jika SSM menghantar notis atau surat kepada syarikat, dan tidak ada respons atau komunikasi daripada syarikat untuk jangka masa yang panjang, hal ini boleh dianggap sebagai alasan untuk membatalkan syarikat.
 3. Status syarikat tidur: Jika sebuah syarikat tidak aktif atau tidak menjalankan sebarang perniagaan atau urus niaga untuk tempoh yang signifikan, SSM boleh memulakan proses pembatalan. Ini biasanya berlaku apabila syarikat gagal mengemukakan laporan tahunan atau penyata kewangan selama beberapa tahun berturut-turut.
 4. Pembatalan sukarela: Sebuah syarikat boleh memohon untuk pembatalan sukarela jika ia tidak lagi berniat menjalankan operasi perniagaannya dan ingin menghentikan kewujudan undang-undangnya. Syarikat tersebut mesti memenuhi kriteria tertentu, seperti melunasi semua hutang, memperoleh kelulusan pemegang saham, dan memenuhi keperluan SSM bagi pembatalan.
 5. Perintah mahkamah atau pentadbiran: Dalam beberapa kes, sebuah syarikat boleh dibatalkan atas perintah mahkamah atau keputusan pentadbiran disebabkan ketidakpatuhan, aktiviti penipuan, atau alasan undang-undang lain.

Penting untuk diingat bahawa apabila sebuah syarikat dibatalkan, ia kehilangan status undang-undangnya dan berhenti wujud sebagai entiti undang-undang yang berasingan. Walau bagaimanapun, seperti yang disebutkan sebelum ini, dalam keadaan tertentu, adalah mungkin untuk mengembalikan semula syarikat dengan mengikuti prosedur yang diperlukan dan memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh SSM.

Bagaimana peguam boleh membantu untuk hidupkan syarikat?

Seorang peguam boleh memainkan peranan penting dalam membantu proses mengembalikan semula syarikat. Berikut adalah bagaimana seorang peguam boleh membantu:

 1. Nasihat undang-undang dan panduan: Seorang peguam yang mempunyai kepakaran dalam undang-undang korporat dan perdagangan boleh memberikan nasihat komprehensif mengenai proses pengembalian semula. Mereka boleh menjelaskan keperluan undang-undang, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan langkah-langkah yang terlibat. Mereka juga boleh menilai situasi anda yang khusus, mengenal pasti sebarang isu undang-undang yang berpotensi, dan membimbing anda mengenai tindakan terbaik yang perlu diambil.
 2. Penyediaan dan penyerahan dokumen: Pengembalian semula syarikat sering melibatkan penyediaan dan penyerahan pelbagai dokumen, seperti borang permohonan, penyata kewangan, dan pengakuan statutori. Seorang peguam boleh membantu dalam penyusunan dan penyemakan dokumen-dokumen ini untuk memastikan mereka memenuhi keperluan undang-undang dan diisi dengan tepat. Mereka boleh membantu mengumpulkan maklumat yang diperlukan dan mengatur dokumentasi dengan baik.
 3. Hubungan dengan pihak berkuasa pengawalseliaan: Berurusan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan pihak berkuasa pengawalseliaan lain boleh menjadi kompleks. Seorang peguam boleh bertindak sebagai perantara antara anda dan pihak berkuasa ini, berkomunikasi bagi pihak anda, dan memastikan semua maklumat dan keperluan yang diperlukan dilengkapkan dengan betul. Mereka boleh membantu menavigasi sebarang pertanyaan atau permintaan maklumat tambahan dari pihak berkuasa.
 4. Pematuhan dengan obligasi undang-undang: Selepas pengembalian semula, syarikat mesti terus mematuhi pelbagai obligasi undang-undang, seperti mengemukakan laporan tahunan, menyimpan rekod yang betul, dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan. Seorang peguam boleh memandu anda mengenai keperluan pematuhan berterusan ini dan memastikan bahawa syarikat terus mematuhi undang-undang dengan baik.
 5. Penyelesaian isu undang-undang: Dalam beberapa kes, pengembalian semula syarikat mungkin melibatkan penyelesaian isu undang-undang atau pertikaian yang menyebabkan pembubaran syarikat. Seorang peguam boleh membantu mengenal pasti dan menangani isu-isu ini, sama ada melibatkan perkara-perkara kontrak, litigasi, atau cabaran undang-undang lain. Mereka boleh menyediakan strategi undang-undang dan mewakili kepentingan anda dalam perundingan, mediasi, atau prosiding mahkamah jika diperlukan.

Adalah penting untuk memilih seorang peguam yang mempunyai pengalaman dalam undang-undang syarikat dan pemahaman yang baik mengenai proses pengembalian semula di Malaysia. Mereka boleh menyediakan kepakaran undang-undang yang berharga dan sokongan untuk membantu memastikan pengembalian semula syarikat anda berjalan dengan lancar dan berjaya.