Bantuan Khidmat Guaman

Definisi surat kuasa (power of attorney) di Malaysia

Bacaan 2 minit

Dalam konteks Malaysia, “power of attorney” atau “surat kuasa” adalah dokumen undang-undang yang memberikan seseorang (biasanya disebut sebagai “wakil” atau “agen”) kuasa undang-undang untuk bertindak bagi pihak seseorang yang disebut sebagai “penyelenggara kuasa” atau “pihak yang memberi kuasa.” Dokumen ini memberikan hak kepada wakil untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau membuat keputusan atas nama penyelenggara kuasa.

Terdapat beberapa jenis surat kuasa yang umum digunakan di Malaysia, termasuk:

  1. Surat Kuasa Am (General Power of Attorney, GPA): Dokumen ini memberi kuasa secara am kepada wakil untuk melakukan pelbagai tindakan undang-undang bagi pihak penyelenggara kuasa. Walaubagaimanapun, kuasa yang diberikan dalam GPA boleh luas, dan perlu berhati-hati dalam memberikannya.
  2. Surat Kuasa Khusus (Specific Power of Attorney, SPA): Dokumen ini memberi kuasa khusus kepada wakil untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diterangkan secara terperinci dalam dokumen tersebut. Contohnya, tindakan khusus ini mungkin termasuk penjualan hartanah, penandatanganan kontrak, atau pengurusan urusan bank tertentu.
  3. Surat Kuasa Kekal (Enduring Power of Attorney, EPA): Ini adalah jenis surat kuasa khusus yang kekal berkuasa jika penyelenggara kuasa kehilangan kapasiti mental atau fizikal untuk membuat keputusan sendiri.
  4. Surat Kuasa Terhad (Limited Power of Attorney, LPA): Dokumen ini memberi kuasa terhad untuk tindakan-tindakan tertentu dan hanya berkuat kuasa dalam keadaan tertentu yang dinyatakan dalam dokumen. Biasanya digunakan dalam transaksi perniagaan atau undang-undang tertentu.

Penting untuk diingat bahawa surat kuasa harus disediakan dengan sah dan mengikut undang-undang Malaysia. Proses penyediaan dan pendaftaran dokumen ini boleh berbeza-beza bergantung kepada jenisnya dan tujuan penggunaannya. Sila berunding dengan seorang peguam untuk memastikan bahawa surat kuasa yang anda sediakan sah mengikut undang-undang dan memenuhi keperluan anda.